Pod pojmom „zdvíhacie zariadenia“ rozumieme veľmi rozsiahlu oblasť rôznych technických zariadení líšiacich sa účelom použitia (napr. preprava osôb, preprava materiálu, skladovanie materiálu), druhom pohonu (napr. ručný, elektrický, parný), zariadenia určené pre kultúru a zábavu (napr. javiskové zariadenia, kolotoče a pod.).

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Určitý, ale nie úplný prehľad o rôznosti druhov zdvíhacích zariadení je uvedený vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., pre ktorú sa zaužíval skrátený názov „Vyhláška o vyhradených technických zariadeniach“. Za vyhradené technické zariadenia sa považujú zariadenia zdvíhacie, plynové, tlakové a elektrické, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným nebezpečenstvom, a teda si vyžadujú zvýšený dohľad nad ich prevádzkou.

 

Vyhláška ustanovuje:

• podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení,

• technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška rozdeľuje technické zariadenia podľa miery ohrozenia do skupín A, B, C. Do skupiny A sú zaradené zariadenia s najvyššou mierou ohrozenia. Vyhláška definuje, akú prevádzkovú dokumentáciu musí mať prevádzkovateľ konkrétneho technického zariadenia. Vyhláška definuje, kto môže obsluhovať vyhradené technické zariadenie (pozri aj vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z. z.), kto ich môže montovať a opravovať.

Vyhláška definuje, akým spôsobom sa vykonáva kontrola bezpečnosti technického zariadenia pri začatí jeho prevádzky (nové zariadenie alebo premiestnené) a aj počas jeho prevádzky (pre zdvíhacie zariadenia príloha č. 6 a 7).

Je dôležité pripomenúť, že povinnosť sústavne vykonávať kontrolu technického stavu platí aj pre zariadenia, ktoré nie sú zaradené medzi vyhradené technické zariadenia. Táto povinnosť je daná príslušnými technickými normami (STN, EN, ISO), ako aj prevádzkovým predpisom výrobcu zariadenia (návod na obsluhu, manuál).

 

Prevádzka zdvíhacích zariadení (ZZ)

Zdvíhacie zariadenia sa líšia podľa účelu použitia, konštrukciou, druhom pohonu, ako aj náročnosťou na kvalitu obsluhy. Zásady, ktoré platia pre všetky druhy zdvíhacích zariadení sú nasledovné:

Obsluha ZZ – obsluhovať zdvíhacie zariadenie môže len osoba dospelá, telesne a duševne spôsobilá (doklad vydá lekár), ktorá úspešne absolvuje školenie. Školenie obvykle vykonáva revízny technik zdvíhacích zariadení, získané znalosti overuje skúšobná komisia. Pre niektoré činnosti (obsluha autožeriava, stavebného žeriava, pracovnej plošiny na automobilovom podvozku) školenie vykoná revízny technik ZZ, ale skúšky vykoná „oprávnená právnická osoba (OPO)“ (napr. Technická inšpekcia, a. s., TÜV a pod.), preukaz vydá príslušný Inšpektorát práce.

Viazač – viazanie alebo zavesovanie bremien môže vykonávať len pracovník telesne a duševne spôsobilý, ktorý je pre túto prácu vyškolený. Školenie vykonáva revízny technik ZZ.

Montáž a oprava ZZ – montovať a opravovať zdvíhacie zariadenie môžu len osoby, ktoré majú pre túto činnosť oprávnenie. Oprávnenie možno získať po absolvovaní príslušného školenia.

 

Prevádzka zdvíhacieho zariadenia:

• bezpečnostnotechnické predpisy (napr. vyhlášky, nariadenia vlády, technické normy, predpisy výrobcu) definujú zodpovednosť jednotlivých osôb, ktoré sú súčasťou prevádzky (užívateľ zariadenia – príslušný riadiaci pracovník, obsluhovateľ zariadenia – žeriavnik).
Pri tejto príležitosti pripomeniem
Zákonník práce (zák. č. 311/2001 Z. z.), ktorý v dôležitom § 146 a § 147 hovorí o ochrane práce a zodpovednosti;

• používať sa môžu len zariadenia, ktorých technický stav je bezpečný. Z toho vyplýva pre obsluhu zariadenia povinnosť skontrolovať zariadenie pred začatím práce (vizuálne, funkčne, výsledok zapísať do Denníka ZZ);

• zdvíhacie zariadenie sa môže používať len pre ten účel, pre ktorý bolo vyrobené. Spôsob a podmienky používania určené výrobcom sa nesmú porušiť.

 

Kontrola technického stavu zdvíhacieho zariadenia

 

• Na zariadení sa musí pred začatím práce vykonať kontrola technického stavu, t. j. rozhodnúť, či práca so zariadením bude bezpečná. Výsledok kontroly obsluha zapíše do Denníka zdvíhacieho zariadenia – príloha STN 27 0143. V prípade, ak sa vyskytnú chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdvíhacie zariadenie sa nesmie používať. Kontrolu vykonáva obsluha zariadenia.

 

• Odborná prehliadka alebo odborná skúška zdvíhacieho zariadenia (revízia je zaužívaný výraz) – intervaly pre vykonávanie určuje pre vyhradené technické zariadenia (VTZ) vyhláška č. 508/2009 Z. z. Odborná prehliadka sa vykonáva obvykle v rozsahu vizuálnej prehliadky a funkčnej skúšky, pri odbornej skúške sa vykonáva aj skúška so zaťažením (napr. u výťahov s dovolenou prepravou osôb sa odb. prehliadka vykonáva v trojmesačných intervaloch, odb. skúška v trojročných). Aj pri zariadeniach, ktoré nepatria medzi VTZ, sa musí vykonávať odb. prehliadka alebo odb. skúška. Pre tieto zariadenia intervaly určuje výrobca zariadenia alebo príslušná technická norma. Odbornú prehliadku vykonáva revízny technik zdvíhacieho zariadenia. Na zdvíhacích zariadeniach s elektrickým pohonom sa musia vykonávať aj pravidelné odb. prehliadky a skúšky elektrického zariadenia. Vykonáva ich revízny technik el. zariadení.

 

Skúška po oprave – vykonáva sa po vykonaní opravy alebo po výmene podstatnej časti zariadenia, ktorá môže mať významný vplyv na bezpečnosť prevádzky. Vykonáva ju revízny technik zdvíhacieho zariadenia.

 

• Prvá úradná skúška sa vykonáva pri uvádzaní nových zariadení skupiny A do prevádzky (pozri prílohu č. 6 vyhl. č. 508/2009 Z. z.). Pri zariadeniach, ktoré sú už v prevádzke, sa vykonáva opakovaná úradná skúška v intervale 10 rokov. Pri osobných výťahoch a pri zdvíhacom čele nákladných áut je interval 6 rokov.

 

Viazacie a závesné prostriedky

Každý viazací alebo závesný prostriedok musí byť označený svojou dovolenou nosnosťou. Prostriedok, ktorý nie je označený alebo je označenie nečitateľné, sa nesmie používať !!

Používať sa môžu len viazacie a závesné prostriedky, ktorých technický stav umožní bezpečné uviazanie alebo zavesenie. Kontrolu vykonáva viazač. Pri používaní viazacích prostriedkov je potrebné dbať na uhol rozovretia jednotlivých prameňov viazacieho prostriedku. Zväčšujúci sa uhol medzi prameňmi zmenšuje nosnosť celého závesu.

 

Zdroj: www.epi.sk

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom