Používame cookies
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.
Čo sú cookies?
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.
 • Funkčné cookies

  Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a nemožno ich vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú ako reakcia na akciu, ktorú vykonáte na webovej stránke, napríklad nastavenie zabezpečenia, prihlásenie a vyplňovanie formulárov. Svôj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie alebo zasielal upozornenia na ne. Majte na pamäti, že niektoré stránky nebudú bez týchto súborov fungovať. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré by sa dali priradiť ku konkrétnej o

 • Analytické cookies

  Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie webovej stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. Tieto nástroje používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie funkčnosti našich webových stránok. Zhromaždené štatist

 • Marketingové cookies

  Používajú sa na sledovanie preferencií užívateľa webovej stránky na účely cielenia reklamy, t. j. zobrazovania marketingových a reklamných správ (aj na webových lokalitách tretích strán), ktoré môžu byť pre návštevníka webovej stránky zaujímavé, v súlade s týmito preferenciami. Marketingové cookies používajú nástroje externých spoločností. Tieto marketingové súbory cookie použité len s vaším súhlasom.

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi

Všetky osoby, ktoré vykonávajú práce s chemickými látkami obsahujúce diizokyanáty musia v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov absolvovať odbornú prípravu. 

Diizokyanáty sú chemické látky obsiahnuté v náteroch, lepidlách, tesniacich hmotách, lakoch, tuhých penách a izoláciách. 

Skutočnosť, či daný produkt, s ktorým prichádzate do styku obsahuje diizokyanát, zistíte v karte bezpečnostných údajov alebo na etikete výrobku. Sú označené symbolom EUH 204 - Obsahuje izokyanáty.

Odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi musia absolvovať:

 • všetci zamestnanci, ktorí sú pri práci s diizokyanátom exponovaní
 • vedúci zamestnanci zodpovední za odborné vykonávanie týchto činností
 • SZČO, ktorí sú pri práci exponovaní

Odbornú prípravu musíte absolvovať do 24. augusta 2023, pričom platnosť školenia je 5 rokov. Cena odbornej prípravy je 30 EUR bez DPH. 

Odbornú prípravu vykonávame formou videoškolenia. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy: administrativa@bwss.sk alebo na tel. č. 0911 870 909

Chcem vedieť viac

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Lešenársky kurz

Lešenársky kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odobornú spôsobilosť oprávňujúcu na montáž a demontáž lešenia, taktiež je potrebný aj pre osoby, ktoré odovzdávajú a preberajú lešenie pri postavení lešenia iným subjektom. 

Kurz môžu absolvovať uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu lešenia

Rozsah lešenárkseho kurz je v závislosti od druhu používaných lešení:

 • rúrkové lešenie
 • podperné lešenie
 • pojazdné a voľne stojace lešenie
 • drevené lešenie
 • stavebné plošinové výťahy
 • dielcové lešenie

Účastníci kurzu ukončia kurz písomným testom a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz lešenára.

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného školenia lešenárov, aktualizačnú odbornú prípravu a rozšírenie preukazu na Vami požadovaný typ lešenia. 

Chcem vedieť viac Prihláška

Lešenársky kurz

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obsluha autožeriavov, vežových žeriavov a pohyblivých pracovných plošín

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať spôsobilosť na obsluhu mobilných žeriavov výložníkového typu (autožeriavov), vežových žeriavov alebo pohyblivých pracovných plošín s výškou zdvihu nad 1,5 metra určených na premávku na pozemných komunikáciach.

U nás môžeže vykonať kurz, na základen ktorého získate písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania. Následne s týmto dokladom môžete absolvovať skúšku u oprávnenej právnickej osoby (TISR, TUV, CIO,...) a získať tak preukaz na obsluhu požadovaného zariadenia.

Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania obsluhy zdvíhacích zariadení a aktualizačnú odbornú prípravu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Obsluha autožeriavov, vežových žeriavov a pohyblivých pracovných plošín

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Elektrotechnická spôsobilosť

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 vykonávame kurz pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Odborná príprava umožňuje záujemcom získať stupne odbornej spôsobilosti elektrotechnika (§21), samostatného elektrotechnika (§22) a elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo prevádzky (§23). Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na činnosť
 • doklad o najvyššom odbornom elektrotechnickom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Úspešným absolvovaním kurzu získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre jednotlivé stupne spôsobilosti podľa vyhl. čí. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania elektrotechnikov a aktualizačnú odbornú prípravu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Elektrotechnická spôsobilosť

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obsluha nízkozdvižných a vysokozdvižných motorových vozíkov

Kurz obsluhy nízkozdvižných a vysokozdvižných motorových vozíkov je určený pre záujemcov, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť oprávňujúcu vykonávať činnosť súvisiacu s obsluhou motorového vozíka. Kurz môžu absolvovať uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu
 • aktuálnu fotografiu 3×3,5 cm

Kurz pozostáva z teoretickej časti a praktického výcviku. Účastník kurzu počas teoretickej časti nadobudne komplex odborných poznatkov. Praktickým výcvikom účastník získa zručnosť nevyhnutnú pre ovládanie a obsluhu motorových vozíkov, naučí sa manipulácií s prepravovaným materiálom, základom pri činnostiach obsluhy a pravidelnej údržbe motorového vozíka. Kurz organizujeme pre osobitných záujemcov, ale aj  zamestnávateľských subjektov. Kurz možno realizovať aj v priestoroch zamestnávateľa. Úspešným absolvovaním kurzu získa uchádzač odbornú spôsobilosť pre obsluhu motorových vozíkov príslušnej triedy a druhu. (elektrický/spaľovací pohon, A, B,C,D,E,W1,W2, G,Z)

Ponúkame Vám aj možnosť opakované školenia obsluhy nízkozdvižného a vysokozdvižného motorového vozíka, aktualizačnú odbornú prípravu a rozšírenie preukazu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Obsluha nízkozdvižných a vysokozdvižných motorových vozíkov

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obsluha stavebných strojov

Podľa zákona 124/2006 Z. z. o BOZP je povinnosťou zamestnávateľa poveriť prácou na stavebnom stroji a zariadení zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky pre takúto prácu. Kurz obsluhy stavebných strojov vykonávajú lektori s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Kurz pozostáva s teoretickej časti. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníka so základnými konštrukčnými prvkami vybraných stavebných strojov a zariadení, oboznámiť s funkciami jednotlivých mechanizmov vzhľadom na bezpečnosť prevádzky o upovedomiť s pravidlami bezpečnosti pri prevádzke, údržbe, prípadne oprave. Úspešným absolvovaním kurzu získate odbornú spôsobilosť pre obsluhu stavebných strojov príslušnej skupiny. (dozér, rýpadlo, fréza, nakladacie a vykladacie stroje, cestný valec, autodomiešavač, kompresor, pojazdná elektrocentrála).
Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu
 • vodičský preukaz skupiny C ( pri stroji nad 3.5 tony )
 • aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám aj možnosť opakované školenia obsluhy stavebných strojov, aktualizačnú odbornú prípravu a rozšírenie preukazu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Obsluha stavebných strojov

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Viazač bremien

Kurz viazača bremien vykonávame v zmysle zákon NR SR č. 124/2006 Z. z., vyhl. č. 356/2007 Z. z. a STN. Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na činnosť

Účastník kurzu získa informácie o všeobecných požiadavkách týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien, osobitných požiadavkách zameraných na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia zaoberajúci sa výkonom činnosti viazača bremien a viazania, zavesovania, uchopenia bremien a zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia. Úspešným absolvovaním kurzu získate odbornú spôsobilosť pre viazanie a zavesovanie bremien. (bez obmedzenia nosnosti zdvíhacieho zariadenia)

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania viazača bremien a aktualizačnú odbornú prípravu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Viazač bremien

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obsluha zdvíhacích zariadení

Žeriav je strojom na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien, ktorý pracuje na princípe kladiek znižujúcich silu potrebnú na vyzdvihnutie nákladu. Využíva sa najčastejšie v stavebníctve, strojárskom a hutníckom priemysle, doprave a i. V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 vykonávame kurz obsluhy zdvíhacích zariadení. Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu

Úspešným absolvovaním kurzu získate odbornú spôsobilosť pre obsluhu technických zariadení zdvíhacích príslušnej skupiny. (vyhradené technické zariadenia skupiny A,B a technické zariadenia skupiny C)

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania obsluhy zdvíhacích zariadení a aktualizačnú odbornú prípravu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Obsluha zdvíhacích zariadení

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Kurz obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly

Cieľom kurzu obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly je oboznámiť uchádzača o správnom používaní prenosnej ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a inej činnosti ako je ťažba dreva. Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu

Uchádzači počas kurzu získajú informácie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas manipulácie s drevnou hmotou a o ťažbe dreva v lesných porastoch. Praktická časť pripraví uchádzača na zvládnutie znalosti konštrukcie, funkcie, údržby, ukladania, vykonávania skúšok a prehliadok motorovej píly. Uchádzaš nadobudne základnú zručnosť ovládania motorovej píly, pohybu a zaisťovania pri práci s motorovou pílou. Úspešným absolvovaním kurzu získate odbornú spôsobilosť pre obsluhu ručnej reťazovej motorovej píly pri ťažbe. (elektrický/spaľovací pohon, obsluha krovinorezu)

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly a aktualizačnú odbornú prípravu obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly.

Chcem vedieť viac Prihláška

Kurz obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou je činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. V zmysle platnej legislatívy je povinnosťou zamestnávateľa vykonať oboznamovanie zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Po úspešnom absolvovaní kurzu získate odbornú spôsobilosť pre prácu no výškach a nad voľnou hĺbkou.

Ponúkame Vám možnosť opakovaného oboznamovania zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Chcem vedieť viac

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom