Lešenársky kurz

Lešenársky kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odobornú spôsobilosť oprávňujúcu na montáž a demontáž lešenia, taktiež je potrebný aj pre osoby, ktoré odovzdávajú a preberajú lešenie pri postavení lešenia iným subjektom. 

Kurz môžu absolvovať uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu lešenia

Rozsah lešenárkseho kurz je v závislosti od druhu používaných lešení:

 • rúrkové lešenie
 • podperné lešenie
 • pojazdné a voľne stojace lešenie
 • drevené lešenie
 • stavebné plošinové výťahy
 • dielcové lešenie

Účastníci kurzu ukončia kurz písomným testom a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz lešenára.

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného školenia lešenárov, aktualizačnú odbornú prípravu a rozšírenie preukazu na Vami požadovaný typ lešenia. 

Chcem vedieť viac Prihláška

Lešenársky kurz

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obsluha autožeriavov, vežových žeriavov a pohyblivých pracovných plošín

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať spôsobilosť na obsluhu mobilných žeriavov výložníkového typu (autožeriavov), vežových žeriavov alebo pohyblivých pracovných plošín s výškou zdvihu nad 1,5 metra určených na premávku na pozemných komunikáciach.

U nás môžeže vykonať kurz, na základen ktorého získate písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania. Následne s týmto dokladom môžete absolvovať skúšku u oprávnenej právnickej osoby (TISR, TUV, CIO,...) a získať tak preukaz na obsluhu požadovaného zariadenia.

Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania obsluhy zdvíhacích zariadení a aktualizačnú odbornú prípravu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Obsluha autožeriavov, vežových žeriavov a pohyblivých pracovných plošín

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Elektrotechnická spôsobilosť

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 vykonávame kurz pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Odborná príprava umožňuje záujemcom získať stupne odbornej spôsobilosti elektrotechnika (§21), samostatného elektrotechnika (§22) a elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo prevádzky (§23). Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na činnosť
 • doklad o najvyššom odbornom elektrotechnickom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Úspešným absolvovaním kurzu získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre jednotlivé stupne spôsobilosti podľa vyhl. čí. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania elektrotechnikov a aktualizačnú odbornú prípravu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Elektrotechnická spôsobilosť

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obsluha nízkozdvižných a vysokozdvižných motorových vozíkov

Kurz obsluhy nízkozdvižných a vysokozdvižných motorových vozíkov je určený pre záujemcov, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť oprávňujúcu vykonávať činnosť súvisiacu s obsluhou motorového vozíka. Kurz môžu absolvovať uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu
 • aktuálnu fotografiu 3×3,5 cm

Kurz pozostáva z teoretickej časti a praktického výcviku. Účastník kurzu počas teoretickej časti nadobudne komplex odborných poznatkov. Praktickým výcvikom účastník získa zručnosť nevyhnutnú pre ovládanie a obsluhu motorových vozíkov, naučí sa manipulácií s prepravovaným materiálom, základom pri činnostiach obsluhy a pravidelnej údržbe motorového vozíka. Kurz organizujeme pre osobitných záujemcov, ale aj  zamestnávateľských subjektov. Kurz možno realizovať aj v priestoroch zamestnávateľa. Úspešným absolvovaním kurzu získa uchádzač odbornú spôsobilosť pre obsluhu motorových vozíkov príslušnej triedy a druhu. (elektrický/spaľovací pohon, A, B,C,D,E,W1,W2, G,Z)

Ponúkame Vám aj možnosť opakované školenia obsluhy nízkozdvižného a vysokozdvižného motorového vozíka, aktualizačnú odbornú prípravu a rozšírenie preukazu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Obsluha nízkozdvižných a vysokozdvižných motorových vozíkov

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obsluha stavebných strojov

Podľa zákona 124/2006 Z. z. o BOZP je povinnosťou zamestnávateľa poveriť prácou na stavebnom stroji a zariadení zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky pre takúto prácu. Kurz obsluhy stavebných strojov vykonávajú lektori s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Kurz pozostáva s teoretickej časti. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníka so základnými konštrukčnými prvkami vybraných stavebných strojov a zariadení, oboznámiť s funkciami jednotlivých mechanizmov vzhľadom na bezpečnosť prevádzky o upovedomiť s pravidlami bezpečnosti pri prevádzke, údržbe, prípadne oprave. Úspešným absolvovaním kurzu získate odbornú spôsobilosť pre obsluhu stavebných strojov príslušnej skupiny. (dozér, rýpadlo, fréza, nakladacie a vykladacie stroje, cestný valec, autodomiešavač, kompresor, pojazdná elektrocentrála).
Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu
 • vodičský preukaz skupiny C ( pri stroji nad 3.5 tony )
 • aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Ponúkame Vám aj možnosť opakované školenia obsluhy stavebných strojov, aktualizačnú odbornú prípravu a rozšírenie preukazu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Obsluha stavebných strojov

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Viazač bremien

Kurz viazača bremien vykonávame v zmysle zákon NR SR č. 124/2006 Z. z., vyhl. č. 356/2007 Z. z. a STN. Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na činnosť

Účastník kurzu získa informácie o všeobecných požiadavkách týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien, osobitných požiadavkách zameraných na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia zaoberajúci sa výkonom činnosti viazača bremien a viazania, zavesovania, uchopenia bremien a zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia. Úspešným absolvovaním kurzu získate odbornú spôsobilosť pre viazanie a zavesovanie bremien. (bez obmedzenia nosnosti zdvíhacieho zariadenia)

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania viazača bremien a aktualizačnú odbornú prípravu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Viazač bremien

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obsluha zdvíhacích zariadení

Žeriav je strojom na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien, ktorý pracuje na princípe kladiek znižujúcich silu potrebnú na vyzdvihnutie nákladu. Využíva sa najčastejšie v stavebníctve, strojárskom a hutníckom priemysle, doprave a i. V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 vykonávame kurz obsluhy zdvíhacích zariadení. Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu

Úspešným absolvovaním kurzu získate odbornú spôsobilosť pre obsluhu technických zariadení zdvíhacích príslušnej skupiny. (vyhradené technické zariadenia skupiny A,B a technické zariadenia skupiny C)

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania obsluhy zdvíhacích zariadení a aktualizačnú odbornú prípravu.

Chcem vedieť viac Prihláška

Obsluha zdvíhacích zariadení

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Kurz obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly

Cieľom kurzu obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly je oboznámiť uchádzača o správnom používaní prenosnej ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a inej činnosti ako je ťažba dreva. Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Predpoklady účastníka kurzu:

 • vek nad 18 rokov
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu

Uchádzači počas kurzu získajú informácie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas manipulácie s drevnou hmotou a o ťažbe dreva v lesných porastoch. Praktická časť pripraví uchádzača na zvládnutie znalosti konštrukcie, funkcie, údržby, ukladania, vykonávania skúšok a prehliadok motorovej píly. Uchádzaš nadobudne základnú zručnosť ovládania motorovej píly, pohybu a zaisťovania pri práci s motorovou pílou. Úspešným absolvovaním kurzu získate odbornú spôsobilosť pre obsluhu ručnej reťazovej motorovej píly pri ťažbe. (elektrický/spaľovací pohon, obsluha krovinorezu)

Ponúkame Vám aj možnosť opakovaného oboznamovania obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly a aktualizačnú odbornú prípravu obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly.

Chcem vedieť viac Prihláška

Kurz obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou je činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. V zmysle platnej legislatívy je povinnosťou zamestnávateľa vykonať oboznamovanie zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Po úspešnom absolvovaní kurzu získate odbornú spôsobilosť pre prácu no výškach a nad voľnou hĺbkou.

Ponúkame Vám možnosť opakovaného oboznamovania zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Chcem vedieť viac

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky 0910989919 alebo vyplňte Vaše údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom