Odpadové hospodárstvo

Zabezpečíme Vám komplexný environmentálny servis od poradenstva, konzultácie, spracovania potrebnej dokumentácie, cez pravidelné vedenie evidencie, výkon kontrol a auditu až po návrhy nápravných a optimalizačných opatrení. Vykonávame plnú a nepretržitú starostlivosť o legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva spoločnosti.

 

ENVIRO MANAŽMENT

 • komplexný environmentálny manažment firiem a podnikov
 • poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia
 • environmentálny audit
 • kontrola dodržiavania právnych a iných požiadaviek
 • návrhy nápravných a optimalizačných opatrení

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zabezpečíme Vám plnenie zákonných povinností v oblasti odpadov ako napríklad:

 • Vedenie evidencie odpadu v evidenčnom liste odpadu
 • Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Vypracovanie Ohlásenia o prepravovanom nebezpečnom odpade
 • Vypracovanie žiadostí o súhlas podľa § 97 zákona o odpadoch napr.:
  • súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu,
  • súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
  • súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,
  • súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
  • súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie.
 • Vypracovanie žiadostí o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch
 • Vypracovanie dokumentácie (napr. Opatrenia pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečného odpadu, Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov a pod.)
 • Všetky zákonné povinnosti, vrátane komunikácie s úradmi, zabezpečíme vo Vašom mene za Vás.

 

OCHRANA OVZDUŠIA

Poskytujeme poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia od výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, cez vypĺňanie tlačív NEIS, po vypracovanie žiadostí o súhlas, dokumentácie a hlásení podľa zákona o ovzduší, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

Zabezpečíme Vám plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany ovzdušia ako napríklad:

 • Kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Vypracovanie:
  • žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisií,
  • prevádzkovej evidencie a tabuliek NEIS (vrátane vzorového výpočtu ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia),
  • prevádzkovej dokumentácie pre všetky kategórie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
  • oznámenia o určení prevádzkovateľa zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny po jeho uvedení do prevádzky,
  • ročné oznámenie prevádzkovateľa stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 t ekvivalentu CO2 alebo viac.
 • V rámci kontroly resp. auditu odpadového hospodárstva Vašej prevádzky vypracujeme návrhy praktických riešení a odporúčaní (napr. podmienky zhromažďovania odpadov, správne označovanie a typy nádob, posúdenie skladov a pod.).

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom