PREČO SA ZA DRŽITEĽA ODPADU POVAŽUJE KAŽDÝ PODNIKATEĽ ?

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je odpadom hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť. Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Držiteľom odpadu je teda každý podnikateľ, keďže tak ako pri našej každodennej činnosti, aj pri podnikaní vzniká odpad takmer neustále, či už je to kancelársky odpad (papiere, škatule, písacie potreby), nefunkčné prístroje či vyradený nábytok alebo napríklad biologický odpad z kuchyne (pri tomto odpade vznikajú ešte ďalšie povinnosti).

Podľa zákona o odpadoch (§ 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) je pôvodca odpadu každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 

POVINNOSTI DRŽITEĽA ODPADU 

1. správne odpad zaradiť alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,

2. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

3. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,

4. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:

  • prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti,
  • recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie,
  • zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu,
  • zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

5. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi,

6. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

7. ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

8. predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom,

9. skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením,

10. zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach,

11. umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,

12. vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,

13. zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz,

14. na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

 

EVIDENCIA ODPADOV 

Podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch je povinnosťou držiteľa odpadu (FO aj PO) viesť a uchovávať evidenciu pre všetky kategórie odpadu podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva v tzv. evidenčnom liste odpadu. Čiže stačí, ak podnikateľ vyprodukuje 1 kg odpadu a je povinný viesť evidenciu. Evidenčný list sa nikam neposiela, ale každý podnikateľ je povinný ho priebežne v priebehu roka vypĺňať a uchovávať ho v písomnej alebo elektronickej podobe minimálne 5 rokov.

Podnikateľ by mal viesť evidenciu za každú prevádzkareň samostatne a tiež pre každý druh odpadu vypĺňať samostatný evidenčný list. Pri každom druhu odpadu je potrebné uviesť kód, kategóriu a názov odpadu podľa katalógu odpadu. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov.

Zriedkavo vzniknú aj prípady, kedy sa ohlásenie musí podať vždy bez ohľadu na vzniknuté množstvo (napr. kuchynský a reštauračný odpad). Povinnosť podávať ohlásenie sa teda bude vzťahovať hlavne na veľkých podnikateľov zaoberajúcich sa prevažne výrobnou činnosťou. Ohlásenie sa podáva za kalendárny rok a zasiela sa na obvodný úrad ochrany životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka.

Podrobnosti o evidencii a ohlasovaní odpadov ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorej súčasťou je aj katalóg odpadov a vzory tlačív (evidenčný list a ohlásenie). Za porušenie povinností evidovať, resp. ohlasovať odpady môže byť podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 500 do 50 000 eur.

 

VÝVOZ ODPADOV

Pri zistení, že treba vyviesť odpad, je potrebné osloviť kontaktnú osobu z odpadovej firmy, podľa katalógového čísla zistiť typ odpadu, tonáž alebo kilá a dohodnúť termín vývozu. Pri nebezpečných odpadoch odpadová firma potvrdí sprievodný list nebezpečného odpadu – SLNO. Ten je následne potrebné zaslať na príslušné úrady (okresný úrad životného prostredia) spolu so sprievodným listom. Pri ostatných odpadoch firma zasiela len vážny lístok. Tento dokument je potrebné archivovať a slúži na vytváranie reportov o toku odpadu. Vážny lístok obsahuje množstvo a typ odpadu a tiež aj ŠPZ vozidla, ktoré odpad odvážalo. Archivujú sa vážne lístky spolu s ostatnými dokumentmi (SLNO, ILNO).

 

NAKLADANIE S ODPADOM 

Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi. Odpady spadajúce pod legislatívu MŽP SR sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov do kategórií a druhov s uplatnením uvedeného postupu. Identifikácia odpadov je uvedená v katalógu odpadov. Podľa neho sa jednotlivé druhy odpadov zaraďujú do skupín a podskupín odpadov. Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine.

 

ODPADU SA ČLENIA NA TIETO KATEGÓRIE 

• nebezpečné odpady označené písmenom N,

• ostatné odpady označené písmenom O.

 

Odpad môžu odoberať len firmy, ktoré majú oprávnenie na vývoz a spracovanie odpadu. Odovzdaný odpad sa spracováva buď na skládke, alebo v spaľovni. Vedie sa interná evidencia buď softvérovo, alebo je na to vytvorená excelovská tabuľka. Musí sa to evidovať z dôvodu kontrol zo životného prostredia alebo kvôli interným a externým auditom.

 

Zdroj: www.epi.sk

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom