Pre odlišnú právnu úpravu je podstatou taká skutočnosť, kedy zamestnanec nevykonáva prácu z dôvodu, ktorý nadväzuje na mimoriadnu situáciu. Prekážka môže byť jednak na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa. V prípade, že je zamestnanec v domácej izolácii či karanténe, či už kvôli sebe alebo blízkej osobe, bude sa jednať o prekážku na strane zamestnanca a zamestnávateľ je povinný takúto prekážku akceptovať a neprítomnosť zamestnanca ospravedlniť.

Z dôvodu, že je zamestnanec doma z dôvodu, že je prevádzka v ktorej pracuje stále zatvorená, podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, z pohľadu pracovného práva ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnanec môže požívať ochranu jedine v prípade, ak mu príslušné % zo mzdy, ktoré mu v tomto prípade prináležia, bude preplácať štát. Po požiadaní o preplatenie mzdy zamestnanca štátom sa zamestnávateľ zaviazal udržať pracovné miesto po dobu minimálne dvoch mesiacov. Zamestnávateľ nesmie pracovný pomer ukončiť ani po dobu dvoch mesiacov od mesiaca, za ktorý zamestnancovu mzdu preplatil štát.

 

Kedy aplikovať „lex-korona“

Ak je zamestnanec v karanténe alebo izolácii, alebo ju absolvuje spolu s osobou, ktorej poskytuje starostlivosť počas mimoriadnej situácie, núdzového či výnimočného stavu, je podľa najnovších zmien Zákonníka práce považovaný za zamestnanca, ktorý je uznaný ako dočasne práceneschopný. Aj zamestnanec, ktorý je na OČR, bude vzhľadom na svoj status dočasne práceneschopnej osoby požívať ochranu podľa zákonníka práce, ktorá mu mimo mimoriadnej situácie či núdzového stavu neprináleží. So zamestnancom máte možnosť rozviazať pracovný pomer formou výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru alebo dohodou.

V rozviazaní pracovného pomeru formou dohody nemôže odporovať žiaden právny predpis, keďže ide o spoločný prejav vôle oboch strán (zamestnanca a zamestnávateľa). Pokiaľ sa na skončení pracovného pomeru počas zamestnancovej PN-ky alebo OČR-ky z dôvodu karanténneho opatrenia či izolácie vzájomne zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú, táto dohoda bude platná a pracovný pomer bude ukončený.

Dohoda musí byť písomná a vyhotovená v dvoch exemplároch.

Dôvod skončenia pracovného pomeru sa v dohode uvádza na vyžiadanie zamestnanca, alebo ak je dôvodom, že:

 1. zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
 2. sa zamestnanec stane nadbytočný, alebo
 3. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Pracovný pomer skončí dňom, ktorý je určený v dohode. Výpoveď zamestnancovi, ktorý je na PN alebo OČR z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas mimoriadnej situácie, môže dať zamestnávateľ len v zákonom vymedzených prípadoch a to po celú dobu trvania mimoriadnej situácie, výnimočného či núdzového stavu ako aj dva mesiace po jej skončení.

Zamestnanec, ktorý je takto dočasne práceneschopný však môže dať výpoveď kedykoľvek. A to aj bez uvedenia dôvodu. Všeobecne platí, že výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť druhej strane doručená, inak je neplatná. Po uplynutí výpovednej doby je pracovný pomer následne ukončený. Trvanie výpovednej doby je od jedného do troch mesiacov v závislosti od trvania pracovného pomeru, prípadne aj dlhšie, ak sa tak dohodlo v pracovnej zmluve.

Zamestnanec počas PN alebo OČR môže dostať výpoveď od zamestnávateľa v prípade:

 1. zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje,
 2. zamestnávateľ alebo jeho časť sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,
 3. z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer,
 4. pre iné porušenie pracovnej disciplíny, ak nejde o tehotnú zamestnankyňu,
 5. ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce.

K ukončeniu pracovného pomeru môže dôjsť aj okamžitým skončením a to v zákonom vymedzených prípadoch:

 1. právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
 2. porušil závažne pracovnú disciplínu.

Ak je zamestnancom (na PN či OČR z dôvodu koronavírusu) tehotná zamestnankyňa, takéto skončenie pracovného pomeru však neprichádza do úvahy.

Zamestnanec, ktorý je dočasne práceneschopný z dôvodu koronavírusu môže okamžite skončiť pracovný pomer, a to v prípade, že:

 1. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
 2. zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 3. je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie,
 4. ak ide o mladistvého zamestnanca aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

 

 

Zdroj: www.pravnenoviny.sk

 

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom