Prinášame Vám prehľad opatrení na pracovisku pri návrate do bežného pracovného režimu. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal usmernenie, ktoré ustanovuje základné bezpečnostné opatrenia na pracovisku.

Dezinfekcia pracovísk

 

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť dezinfekčné prostriedky. Dávkovač s dezinfekčným prostriedkom má byť dostupný pri vchode na pracovisko, prípadne pri vchode do budovy a zamestnávateľ ho musí pravidelne dopĺňať. Povinnosťou je aj vykonávať pravidelnú dezinfekciu podláh a dotykových plôch (kľučky, stoly, klávesnice, dotykové plochy zábradlia a schodiska, tlačidlá, výťahy a pod.). Na toaletách zabezpečiť prívod tečúcej vody, tekuté mydlo a jednorazové papierové utierky. Minimálne raz denne sa musí vykonať dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu.

 

Povinnosť nosenia rúška na pracovisku

Každá fyzická osoba v súlade s aktuálne vydaným opatrením má povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúškom, šálom, šatkou). Najnovšie opatrenie je s účinnosťou od 3. júna 2020. Povinnosť nosiť má každá osoba, bez ohľadu na zamestnanecký status, funkciu a služobné postavenie pracovníka. Zamestnávateľ, ďalej nie je povinný poskytnúť rúško zamestnancom, u ktorých nie je zvýšené riziko vystavenia zamestnanca biologickým faktorom (baktériám, vírusom a i.), a kde to nevyžadujú osobitné predpisy. ).

 

Pracovníkom v nemocniciach, laboratóriách a pod., musí byť rúško poskytnuté, tu ide o osobný ochranný pracovný prostriedok. U zamestnancov, pracujúcich napr. v kanceláriách sa rúško klasifikuje ako osobný ochranný prostriedok fyzickej osoby a zamestnávateľ nie je povinný ho zamestnancom poskytnúť. Povinnosť zamestnancov nosiť rúško v kanceláriách však naďalej ostáva.


Dodržiavanie odstupov a zhromažďovaniu osôb

Na pracoviskách je musí zabezpečiť dodržiavanie primeranej vzdialenosti medzi zamestnancami alebo zamestnancom a klientom (minimálne 2 m). Pre dodržania tohto opatrenia možno využiť rozptýlenie zamestnancov v priestore, striedanie zamestnancov alebo skrátenie času, ktorí zamestnanci strávia v menšom odstupe. V prípade tzv. open space pracovísk usmernenie odporúča, aby zamestnávateľ vykonal režimové (organizačné) opatrenie a umožnil tak časti zamestnancom vykonávať prácu z domu – home office.

 

Usmernenie odporúča, aby sa obmedzil fyzický kontakt s klientmi využitím on-line technológií alebo telefonickej komunikácie. Ak nie je možné zabezpečiť online rokovanie, malo by sa zvážiť prijímanie klientov alebo rokovanie s nimi v oddelených priestoroch tak, aby sa zredukovala frekvencia a počet kontaktov. V prevádzkach vybavených výťahom sa odporúča v maximálnej možnej miere obmedziť jeho používanie alebo zníženie počtu osôb na 1⁄4 maximálne povoleného počtu osôb.

 

Klimatizácia na pracovisku

Klimatizačné zariadenia považované za média prenosu ochorenia COVID-19. Potrebné je, čo najviac využívať prirodzené vetranie oknami. Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva odporúča, aby sa pri vstupe do miestnosti otvorili okná cca na 15 minút a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo väčšie množstvo ľudí.

V budovách, kde sa využívajú klimatizačné zariadení sa odporúča:

  • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
  • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
  • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
  • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním, - nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu.

 !!! Uvedené odporúčania na používanie klimatizačných zariadení boli vydané Úradom verejného zdravotníctva dňa 19.5.2020 !!!

Meranie telesnej teploty a príznaky ochorenia

Zisťovanie telesnej teploty zamestnancov má iba odporúčací charakter. Usmernenie neprikazuje zamestnávateľom vykonávať povinné meranie teploty pri vstupe na pracovisko. Zamestnanci s príznakmi a podozrením na COVID-19 by mali zostať doma a vyhýbať sa úzkemu kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov rodiny. Pri podozrení na ochorenie COVID-19 má zamestnanec kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Prípadne regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch. Usmernenie nariaďuje, aby v prípade objavenia sa príznakov počas pracovnej doby zamestnanec o tejto skutočnosti informoval svojho nadriadeného.

 

Test na alkohol dychovou skúškou

V súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný vykonávať sústavnú kontrolu zamestnanca, či nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu. Zamestnanec je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy. Usmernenie informuje, že doteraz neboli zistené prípady infikovania sa počas alebo v dôsledku dychovej skúšky na alkohol. V súčasne epidemiologickej situáciu by mal zamestnávateľ zvážiť odôvodnenosť testovania a riziká, ktoré sú s tým spojené. 

Testovaniu na alkohol sa musí uskutočniť za dodržania všetkých príslušných bezpečnostných a hygienických zásad (používať jednorazové náustky vybavených spätnou záklopkou, ktorá zabráni subjektu nasávať vzduch späť cez náustok, nedotýkať sa prístroja, osoba vykonávajúca testovanie musí byť vybavená príslušnými OOPP).

 

Zdroj: www.podnikajte.sk


 

 

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom