Kto má nárok na pandemické nemocenské?

Po 1. septembri 2020 vzniká nárok na pandemické nemocenské len tomu poistencovi, ktorému bola nariadená dočasná práceneschopnosť z dôvodu nariadenia karantény, resp. izolácie. Naďalej platí, že po návrate z rizikových krajín je osoba povinná absolvovať domácu izoláciu v trvaní desiatich dní.

Pre získanie nemocenského je potrebné:

  • vyplniť formulár a registrovať sa tu
  • telefonicky alebo e-mailom kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý vystaví potvrdenie o PN a oznámiť mu svoj telefonický kontakt,
  • lekár následne zašle doklady spolu s telefónnym číslom na poistenca do sociálnej poisťovne,
  • sociálna poisťovňa bude následne kontaktovať poistenca a telefonicky s ním spíše žiadosť
  • sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie o nároku na nemocenské.

Žiadúce je taktiež bez zbytočného odkladu kontaktovať svojho zamestnávateľa a informovať ho o prebiehajúcej karanténe.

 

Homeoffice počas karantény

Počas povinnej karantény, za predpokladu, že sa osoba cíti dobre, môže samozrejme pracovať z domu na diaľku, ak mu to zamestnávateľ a povaha práce umožní. Naďalej však platí postup uvedený vyššie – osoba sa musí zaregistrovať, kontaktovať svojho lekára, ten zašle všetky doklady na sociálnu poisťovňu. Následne, keď sociálna poisťovňa kontaktuje poistenca, ten môže odmietnuť práceneschopnosť a konanie o nároku na nemocenské sa neuskutoční. Zamestnancovi beží štandardný plat, resp. modifikovaný po dohode so zamestnávateľom. Treba však zdôrazniť, že karanténny režim je naďalej povinný dodržiavať.

 

Obavy z koronavírusu už nezakladajú nárok na pandemickú OČR

Ak rodič nedá svoje dieťa do škôlky alebo školy z dôvodu strachu z nákazy koronavírusom, nárok na pandemické ošetrovné mu už nevznikne. Takýto nárok rodičovi vznikne až v prípade, že budú škôlky alebo školy, resp. aj triedy, uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Sociálna poisťovňa bude novým spôsobom overovať nárok na ošetrovné. Po novom sa budú hlásiť zoznamy detí, ktoré sa nezúčastňujú školskej a škôlkarskej dochádzky.

 

13. Dôchodky

Parlament by mal na túto tému rozhodovať na októbrovej schôdzi, zatiaľ bol návrh schválený len v prvom čítaní. Podľa predloženého materiálu by sa mali trináste dôchodky prvý krát vyplácať ešte tento rok s tým, že nahradia vianočný príspevok.

 

Nárok bude mať poberateľ:

  • starobného, predčasného starobného,
  • invalidného,
  • vdovského, vdoveckého,
  • sirotského,
  • sociálneho dôchodku,

ktorí majú v decembri 2020 nárok na výplatu dôchodku.

 

Maximálna výška 13. dôchodku bude 300,- eur, pričom v takejto výške ho dostanú poberatelia najnižších dôchodkov – tí, ktorých úhrnná suma dôchodkov, je 214,83,- eur a nižšia. To znamená čím vyšší dôchodok, tým menší trinásty dôchodok – minimálna suma trinásteho dôchodku je 50,- eur, ktorú dostanú poberatelia dôchodku vo výške 909,28,- eur a viac. O 13. dôchodok nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky.

Bez súhlasu sociálnej poisťovne

K zápisu resp. výmazu z obchodného registra už nebude potrebný písomný súhlas Sociálnej poisťovne. Samotný registrovaný súd si pri zápise spoločnosti s ručením obmedzeným preverí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne skutočnosť, či sa voči zakladateľovi spoločnosti vedie pohľadávka na poistnom za sociálne poistenie. Táto zmena je účinná od 1. októbra 2020. Od. 1 októbra 2020 sa nebude vyžadovať preverenie nedoplatku na sociálnom poistení, pričom evidovaným nedoplatkom bude po novom aj suma nižšia ako 5 eur. Na zamestnávateľa, ktorý nepredloží mesačný výkaz poistného sa bude hľadieť, ako keby mal evidované nedoplatky na sociálnom poistení.

Zdroj: www.pravnenoviny.sk

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom