Projekt "Prvá pomoc" je určená pre podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a taktiež na odstránenie ich následkov, ktorá sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení. 

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa v zmysle tohto ustanovenia považujú aj projekty, ktorých zámerom je podpora udržiavania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní súvisiace s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústrednej práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad práce. 

Cieľom projektu je poskutnúť podporu zamestnávateľským subjektom na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a taktiež podpora pre SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie. 

  • Pre jedného žiadateľa, ktorý je SZČO, nemôže celková výška pomoci presiahnúť sumu 800 000,00 eur
  • Pre žiadateľa pôsobiaceho v odvetví rybolovu a akvakultúry nesmie celková výška pomoci presiahnuť sumu 120 000,00 eur.
  • Pre žiadateľa pôsobiaceho v poľnohospodárskej prvovýrobe nesmie celková výška pomoci presiahnuť sumu 100 000,00 eur

V zmysle tohto oznámenia je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nasledovne:

  • v rámci Opatrenia č. 1 od dňa 6.4.2020
  • v rámci Opatrenia č. 2 od dňa 8.4.2020
  • v rámci Opatrenia č. 3 od dňa 17.4.2020

Zasielanie žiadostí zamestnávateľov a SZČO o príspevok môžete prostredníctvom stránky MPSVaR. 

V procese hlavnej aktivity sa uskutočňujú 4 opatrenia:

Opatrenie č. 1

Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Opatrenie č. 2

Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby. 

Opatrenie č. 3

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou. 

Opatrenie č. 4

Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú žiaden iný príjem. 

SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie. Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. 

 

Zdroj: www.mzdovecentrum.sk

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom