Cieľom bezpečnosti práce je odstrániť alebo obmedziť na prijateľnú mieru rizika ohrozenie zdravia a životov ľudí vyplývajúce z pracovných činností. Súčasne s tým súvisí aj problematika ochrany životného prostredia a majetku. Zdrojom nebezpečenstvo poškodenia zdravia a/alebo životov je pracovný systém.

 

Čo je pozorovanie BOZP a na čo slúži?

Každá spoločnosť má vytvorenú svoju vlastnú organizačnú smernicu. V smernici sú zahrnuté jednotlivé úkony, ktoré firma musí rešpektovať a postupovať podľa obsahu. Ide o dokument so všeobecnými požiadavkami implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať BOZP. Smernice v podnikoch upravujú vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov.

Kontrolná činnosť je vykonávaná nasledovnými formami:

 • Pozorovanie
 • Zamerané audity správania
 • Audity pracovných postupov
 • Pravidelné, náhodné a celoplošné kontroly požitia alkoholu

Tento dokument musí zahŕňať:

 • zhodu s požiadavkami normy,
 • zhodu s príslušnými požiadavkami právnych (a iných) predpisov,
 • funkčnosť,
 • predvídanie, očakávanie udalosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na činnosť firmy a včas prijímať potrebné preventívne opatrenia,
 • transparentnosť,
 • efektívnosť,
 • komplexnosť,
 • systémovosť.

Pozorovanie BOZP

Vykonávajú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia, sú povinní sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností. Taktiež sú povinní odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Vykonávanie pozorovaní

Pozorovania vykonávajú zamestnanci vyškolení ako pozorovatelia pracovníkom bezpečnosti pri práci. Miesto pozorovania je voliteľné, avšak preferovaná je vlastná prevádzka pozorovateľa.

!!! Pozorovateľ je povinný vykonať minimálne 1 pozorovanie každý mesiac !!!

HSE pozorovanie

O spustení pozorovania musia byť informovaní zamestnanci a ich zástupcovia pre oblasť BOZP. Pre oboznámenie s týmto programom sa využije: bežná komunikácia so zamestnancami (nástenky, HSE žurnál, porady oddelení, business briefings).

Pozn.: HSE = Health and Safety & Environment

Spôsob vykonávania

Pri spozorovaní rizikovej činnosti krátko pozorovať výkon prác, následne dať spätnú väzbu pracovníkom (vyzdvihnúť pozitíva, upozorniť na negatíva a dohodnúť nápravu), vykonať zápis zistení do kontrolného zoznamu.

Vykonávanie HSE pozorovania

Pri vykonávaní HSE pozorovaní sa vypĺňa check list, kde sa jednotlivé otázky hodnotia odpoveďami „ÁNO“ a „NIE“. K jednotlivým otázkam je možné doplniť pripomienky pozorovateľa.

Ak spozorujete nejaké nebezpečné správanie:

 • vždy ho preberte aj s pozorovaným zamestnancom,
 • opýtajte sa zamestnanca na to, čo si myslí o spozorovanom nebezpečnom správaní,
 • opíšte zamestnancovi možné následky jeho správania (aké riziká má jeho činnosť),
 • povedzte mu, ako by mohol svoju činnosť vykonávať bezpečnejšie,
 • vyzdvihnite u zamestnanca to, čo počas pozorovania urobil správne.

Výsledky z pozorovania uchováva HSE koordinátor

Hodnotenie výsledkov z pozorovaní sa vykonáva minimálne raz za mesiac, kde sú výsledky pozorovaní prednesené aj manažérovi oddelenia výroby alebo logistiky. Výsledky pozorovaní sa budú vyhodnocovať cez:

 • množstvo vykonaných a plánovaných auditov,
 • množstvo a vyhodnotenie nápravných opatrení.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom