Kedy NEPOUŽÍVAŤ bežný výťah na evakuáciu v prípade vzniku požiaru ?

Z hľadiska stavebného riešenia bežné výťahové šachty v bytových a kancelárskych stavbách netvoria samostatný požiarny úsek (t.j. nie sú stavebne oddelené požiarne deliacimi konštrukciami). Z prevádzkového hľadiska uvedené môžeme definovať ako problém náhleho prerušenia dodávky elektrickej energie.

Vplyvom požiaru alebo v dôsledku predchádzaniu šírenia požiaru môže dôjsť k prerušeniu dodávky elektrickej energie pre pohon výťahu. Následkom toho môže dôjsť ku nedobrovoľnému uväzneniu vo výťahu a vystaveniu sa nebezpečenstvu účinkov a javov požiaru, a to najmä tepelných alebo výmeny plynov. Vznik splodín horenia (nebezpečné plyny) a zadymenie sú obzvlášť nebezpečné pre priestor, akým je výťahová šachta.

Výťahová šachta je vybudovaná vertikálnym smerom. Predpokladá sa, že výmena plynov bude v danom priestore šachty prebiehať „komínovým efektom“. To znamená, že splodiny horenia a dym budú stúpať v šachte smerom zdola nahor a ľudia vo výťahu budú vystavení účinkom nebezpečných splodín a dymu bez ohľadu na to, či dodávka elektrickej energie pre výťah bude zabezpečená alebo nie.

Vo verejne prístupných stavbách, pokiaľ výťahy nie sú vyhotovené ako evakuačné alebo požiarne, by malo byť pri výťahových dverách bezpečnostné označenie, ktoré zakazuje používať výťah v prípade požiaru.

 

Evakuačné a požiarne výťahy

Evakuačné a požiarne výťahy patria podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi požiarne zariadenia, ktoré slúžia na zabezpečenie evakuácie osôb, resp. ako zariadenia pre zásah hasičskej jednotky.

Evakuačné výťahy sa musia teda zriadiť v takých stavbách, kde by evakuácia len po schodoch bola náročná a komplikovaná, napr. z dôvodu výšky budovy alebo obsadenia priestorov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo osobami neschopnými samostatného pohybu.

Požiarny výťah slúži na dopravu hasičských jednotiek a hasičskej techniky, z ktorého je východ na všetky podlažia stavby, na ktorých sa predpokladá vykonávanie činností zameraných na likvidáciu požiaru a na vykonávanie záchranných prác.

Podrobnosti pre navrhovanie evakuačných a požiarnych výťahov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb sú uvedené vo vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o požiarnej prevencii, pričom si uvedieme aspoň základné informácie, v ktorých stavbách musia byť zriadené a aké sú požiadavky na ich umiestnenie.

Evakuačné výťahy musia byť zriadené v stavbách:

o s požiarnou výškou viac ako 60 m,

o v ktorých sa na nadzemných podlažiach umiestnených v požiarnej výške viac ako 45 m zdržuje viac ako 50 osôb,

o na bývanie a na ubytovanie, v ktorých sú aspoň dve obytné bunky na podlaží, ktoré je umiestnené v požiarnej výške viac ako 30 m,

o v ktorých sú umiestnené na podlažiach s požiarnou výškou viac ako 22,5 m prevádzkarne zaradené do skupiny 6 alebo 7 (napr. výroba liehovín, plastov, kinematografická výroba, práčovne atď.) a v ktorých sa zdržuje viac ako 50 osôb,

o s viac ako dvoma nadzemnými podlažiami, na ktorých sa trvale alebo pravidelne zdržuje viac ako desať osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo sa tam zdržujú osoby neschopné samostatného pohybu a z ktorých nie je zabezpečená ich evakuácia iným vhodným spôsobom,

o s podzemnými podlažiami, na ktorých sa trvale alebo pravidelne zdržuje viac ako päť osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo sa tam zdržujú osoby neschopné samostatného pohybu a z ktorých nie je zabezpečená ich evakuácia iným vhodným spôsobom,

o v ktorých sa na podzemných podlažiach umiestnených v požiarnej výške viac ako 12 m zdržuje viac ako desať osôb.

Evakuačný výťah musí byť umiestnený v chránenej únikovej ceste typu B alebo v chránenej únikovej ceste typu C. V spoločnej šachte môžu byť umiestnené najviac dva evakuačné výťahy. Pre evakuačný výťah umiestnený v chránenej únikovej ceste typu B alebo C musí byť zabezpečená trvalá dodávka elektrickej energie počas činnosti vetracieho zariadenia. Za evakuačný výťah sa považuje aj požiarny výťah; to neplatí na evakuačný výťah umiestnený v lôžkových častiach zdravotníckych zariadení.

V stavbe zdravotníckeho zariadenia s lôžkovými oddeleniami, v ktorej je viac ako desať osôb, sa počet evakuačných výťahov určuje podľa:

o predpokladaného počtu pacientov neschopných samostatného pohybu,

o počtu podlaží, ktoré sa majú evakuovať, a podľa ich výškovej polohy,

o technických parametrov výťahu.

Každá stavba zdravotníckeho zariadenia s lôžkovými oddeleniami, v ktorej je viac ako desať osôb, musí byť vybavená aspoň dvoma evakuačnými výťahmi.

 

Požiarnym výťahom musí byť vybavená stavba s požiarnou výškou v nadzemnej časti:

o viac ako 22,5 m, ak sú v tejto výške umiestnené prevádzkarne zaradené do skupiny 6 alebo 7,

o viac ako 60 m.

Požiarny výťah musí byť umiestnený v chránenej únikovej ceste typu B alebo typu C a musí mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej počas:

o 45 min., ak je súčasťou chránenej únikovej cesty typu B,

o 90 min., ak je súčasťou chránenej únikovej cesty typu C.

Prevádzková rýchlosť požiarneho výťahu musí byť najmenej 0,7 m.s-1. Za požiarny výťah sa považuje aj evakuačný výťah, ak je umiestnený v chránenej únikovej ceste typu B alebo v chránenej únikovej ceste typu C. Ako aj pri iných požiarnych zariadeniach je povinnosť prevádzkovateľa požiarneho zariadenia zabezpečovať vykonávanie jeho pravidelnej kontroly najmenej raz za 12 mesiacov podľa požiadaviek uvedených v prevádzkových pokynoch alebo v návode na obsluhu, kontrolu a údržbu dodanom výrobcom, dovozcom alebo zhotoviteľom. Výsledok vykonanej kontroly sa zaznamenáva do požiarnej knihy.

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom