Pri zabezpečení plnenia povinností v oblasti požiarnej ochrany vychádzame predovšetkým zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sú upravené podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi. Zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri nežiaducich udalostiach. V rámci požiarnej ochrany poskytujeme:

 • Oboznamovanie novoprijatých zamestnancov a opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Odbornú prípravu osôb zaradených do protipožiarnej hliadky a osôb vykonávajúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Vypracovanie, vedenie a aktualizácia legislatívou predpísanej dokumentácie
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • Kontrolu a predaj požiarno-technických zariadení
 • Výkon činností špecialistu požiarnej ochrany

 

Špecialista požiarnej ochrany

Zaoberáme sa tatktiež vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb. Tento projekt potrebuje podľa § 4 písm. k. zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov každá fyzická osoba, fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje alebo sa chystá stavať nový objekt. Projekt slúži hlavne na ochranu zdravia osôb, majektu či zvierat, na zabezpečenie bezpečnej evakuácie pri požiari ako aj pri zdolávaní požiaru. V súvislosti s vypracovaním riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb sú potrebné nasledujúce podklady:

 1. Pôdorysy jednotlivých podlaží v mierke, s legendou a plochou (m2) miestností stavby
 2. Rez stavby
 3. Situáciu stavby s podzemnými alebo nadzemnými hydrantami s presnou vzdialenosťou v metroch
 4. Technickú správu - opis materiálov, ktoré budú použité  na stavbe
 5. V prípade potreby ponúkame službu zamerania stavby, ako aj vypracovanie technickej správy potrebnej na účely vytvorenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

Naši špecialisti požiarnej ochrany sa ďalej zaoberajú aj:

 • riešením protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení
 • spracúvaním analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
 • komplexným odborným poradenstvom v oblasti požiarnej ochrany a ďalšími činnosťami podľa Vašich potrieb 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom