Medzi jednu z dôležitých povinností zamestnávateľa podľa § 21 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) patrí aj zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov.

Aké úlohy plní bezpečnostnotechnická služba pre zamestnávateľa

Bezpečnostnotechnická služba spolu s pracovnou zdravotnou službou patria medzi tzv. preventívne a ochranné služby. Preventívne a ochranné služby poskytujú zamestnávateľovi služby súvisiace s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psycho-sociálnych rizík a ochranou pred nimi. Bezpečnostnotechnická služba je v zákone o BOZP upravená vo viacerých ustanoveniach, presnejšie ide o § 21 až 25 tohto predpisu.

Spektrum služieb, ktoré bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi, je veľmi široké. Úlohou bezpečnostnotechnickej služby je poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto poradenské služby sa týkajú najmä primeranosti pracovných priestorov, pracovných procesov, pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Činnosť bezpečnostnotechnickej služby vplýva na postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Možnosti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby

Zamestnávateľ má pri spôsobe zabezpečovania bezpečnostnotechnickej služby na výber z dvoch možností. Môže si ju zabezpečovať sám prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo dodávateľským spôsobom, keď si túto službu objedná. Ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečovať bezpečnostnotechnickú službu vo vlastnej réžii prostredníctvom vlastných zamestnancov, je povinný na jej vykonávanie určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa pracovný pomer zakladá písomnou pracovnou zmluvou a teda zamestnanci vykonávajúci bezpečnostnotechnickú službu musia byť vo vzťahu k zamestnávateľovi v trvalom pracovnom pomere (nesmie ísť o dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami. Ak ale zamestnávateľ s ohľadom na veľkosť podniku, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom. Dodávateľským spôsobom môže bezpečnostnotechnickú službu poskytovať len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba, ktoré majú na výkon bezpečnostnotechnickej služby oprávnenie od Národného inšpektorátu práce. Zamestnávateľ sa zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo plnením jej úloh dodávateľským spôsobom nezbavuje svojich povinností a zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Požiadavky na vlastných zamestnancov vykonávajúcich bezpečnostnotechnickú službu

V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečovať vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vlastnými zamestnancami, nemôže touto úlohou poveriť ktoréhokoľvek zamestnanca, ale tento zamestnanec na to musí byť odborne spôsobilý. Odborná spôsobilosť člena bezpečnostnotechnickej služby sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti. Z tohto dôvodu môže zamestnanec vykonávať úlohy bezpečnostnotechnickej služby buď ako bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie bezpečnostného technika) alebo autorizovaný bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika).

Minimálny počet členov bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa

Na zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby je zamestnávateľ pri určovaní dostatočného počtu bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov povinný zohľadniť veľkosť podniku, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rôznorodosť a náročnosť pracovných procesov, ako aj rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík. Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov je podľa predmetu činnosti zamestnávateľa určený v prílohe č. 1b zákona o BOZP. Tento počet musí byť splnený bez ohľadu na to, či zamestnávateľ zabezpečuje bezpečnostnotechnickú službu vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom. V článku uvedieme minimálny počet bezpečnostných technikov len u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP (nevykonáva rizikové činnosti).

Počet zamestnancov Počet bezpečnostných technikov
do 600 zamestnancov najmenej jeden bezpečnostný technik
od 601 do 1 200 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici
od 1 201 do 15 000 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik
nad 15 000 zamestnancov najmenej 12 bezpečnostných technikov a na každých začatých 1 500 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik

Kedy môže zamestnávateľ sám vykonávať úlohy bezpečnostného technika

Zákon o BOZP ponúka v plnení úloh bezpečnostnotechnickej služby malým zamestnávateľom veľké zjednodušenie, kedy na to nemusia mať vlastného zamestnanca s osvedčením bezpečnostného technika a ani si túto službu nemusia objednávať externe. Sám zamestnávateľ pritom tiež nemusí byť bezpečnostným technikom. Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba (napríklad živnostník), alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou (napríklad konateľ s. r. o.), môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, ak je na ich plnenie odborne spôsobilý a

  • zamestnáva menej ako päť zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP,
  • zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP.

Odborná spôsobilosť vyššie uvedených osôb je splnená vtedy, ak táto osoba získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stredoškolským/vysokoškolským štúdiom alebo absolvovala špecifickú odbornú prípravu z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom