Neplatná vyhláška č. 59/1982 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

V praxi bezpečákov často omieľaná téma.

Otázky typu: je vyhláška 59/1982 Zb. stále platná a účinná? Môžem sa na ňu pri svojej práci odvolávať? Sú ešte aj dnes pomerne časté.  Argumenty zástancov sú najmä: nikto ju predsa nezrušil, po zadaní do internetového prehliadača ju bez problémov nájdem ako platnú, tak prečo by nemala byť platná alebo dokonca neúčinná?

Ako to teda je?

Na úvod treba povedať, že stará vyhláška 59/1982 Zb. bola a stále je veľmi komplexnou právnou normou, ktorá pojednáva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami. Keď potrebujem riešiť otázky týkajúce sa tejto problematiky v spomínanej vyhláške si nájdem všetko takpovediac pekne pokope.

Ak sa teda pýtame či je vyhláška stále platnou a účinnou odpoveď znie, že jej platnosť formálne nikto nezrušil. Vykonávacia funkcia vyhlášky ako podzákonného právneho predpisu však zanikla spolu s účinnosťou zákona  č.174/1968 Zb., ktorého bola vykonávacím predpisom.

Ak zanikne účinnosť zákona, zaniká aj vykonávacia funkcia podzákonného právneho predpisu, ktorý už sám o sebe nemôže vykonávať svoj „materský“ zákon, ktorý bol zrušený a neplatí. Zákon č. 174/1968 Zb. bol zrušený zákonom č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vysvetlenie...

Pre lepšie pochopenie si vysvetlíme ešte rozdiel medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy. Platnosť právnej normy nastáva okamihom jej uverejnenia v Zbierke zákonov. Tento akt sám o sebe však ešte neznamená, že právny predpis spôsobuje vznik práv, povinností a možnosť štátneho donútenia.

Dôvodom na vznik všeobecnej záväznosti je až účinnosť právnej normy. Tá nastáva na základe tzv. Generálneho ustanovenia 15 dňom po vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je stanovený priamo v uverejnenej právnej norme neskorší alebo skorší deň účinnosti. Ten sa potom stanoví v tzv. špeciálnom ustanovení o účinnosti a uvedie sa v uverejnenom právnom predpise.

Až týmto okamihom, teda uplynutím tzv. legisvakačnej lehoty sa stáva právna norma účinnou a všeobecne záväznou.

Záver

Derogáciou teda zrušením zákona č. 174/1968 Zb. zanikla aj účinnosť a všeobecná záväznosť vyhlášky č. 59/1982 Zb. Vyhláška už ďalej nemá právne účinky, stala sa obsolentnou, bezvýznamnou a nemožno sa odvolávať na jej ustanovenia pri svojej práci.

                                                                                             

            autor: Peter Wolf – CEO BWSS,s.r.o.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom