Aké zásady dodržiavať počas horúčav?

Každý zamestnávateľ by si mal vypracovať núdzový plán čo robiť, ak u zamestnanca spozoruje príznaky nevoľnosti, alebo ochorenia spôsobeného vysokými teplotami, vrátane zabezpečenia dostupnosti lekárskeho ošetrenia, ak je to potrebné. Taktiež aj zamestnanci by si mali počas horúcich dní viac všímať svojich kolegov, najmä mladších a neskúsených a okamžite hlásiť prípadné zdravotné problémy. Zamestnanci by mali vedieť správne rozoznať všeobecné príznaky hroziaceho ochorenia a okamžite podniknúť príslušné kroky – upozorniť zamestnávateľa či privolať lekársku službu prvej pomoci.

Čo má poskytnúť zamestnávateľ?

Na pracoviskách, kde nie je možné zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky, musí zamestnávateľ zabezpečiť aspoň prípustné podmienky, s výnimkou pracoviska vyžadujúceho osobitné tepelné podmienky alebo pracoviska, na ktorom nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických procesov, a s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní.

V období zvýšenej záťaže teplom počas mimoriadne teplých dní letného obdobia je zamestnávateľ povinný zabezpečiť opatrenia, zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých pracovísk. Mimoriadne vysoké teploty môžu viesť k únave a k zhoršeniu pozornosti, prípadne k výraznému zníženiu výkonnosti zamestnanca v práci, čo môže negatívne ovplyvniť aj bezpečnosť práce. Zamestnávateľ môže v prevádzkových a administratívnych priestorov použiť žalúzie alebo rolety, zabezpečiť klimatizáciu, príp. zvýšiť cirkuláciu vzduchu vetraním alebo ventilátormi.

Dohľad nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty je v kompetencii orgánu na ochranu zdravia a na pracoviskách tieto podmienky kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov pitný režim je stanovená v § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zároveň ustanovuje aj povinnosť zamestnávateľa upraviť pitný režim vnútorným predpisom. Na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov vo väčšine prípadov postačuje prístup k pitnej vode z verejnej vodovodnej siete na mieste výkonu práce. Bližšie o pitnom režime hovorí v § 7 vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Na čo by nemali zabúdať zamestnanci?

Zamestnanci dodržujú pitný režim, pijú často menšie dávky tekutín. Nevystavujú sa zbytočne dlhodobému pôsobeniu tepla, striedajú pohyb na slnku a oddychujú v tieni.

Aký je prípustný pracovný čas počas horúčav?

Zákon neupravuje prípustnú dĺžku pracovného času. Zamestnávateľovi však umožňuje posunúť začiatok pracovnej doby na skoršie ranné hodiny, zaradenie častejších prestávok v práci, príp. skrátenie pracovnej doby. V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne skrátiť pracovný čas v súvislosti s horúcim dňom (teplota v tieni je viac ako 30 stupňov Celzia), nesmie krátiť mzdu zamestnancov. Vo všeobecnosti sa nejedná o prekážku na strane zamestnanca.

 

Zdroj: www.ip.gov.sk

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom