Národný inšpektorát práce dal súhlas subjektom oprávneným na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce o doplnenia elektronickej audiovizuálnej formy vzdelávania a overovania odborných vedomostí (videokonferencia, videohovor a i.) do vzorových projektov VaVZ počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Národný inšpektorát práce súhlasí s použitím tejto formy VaVZ aj po skončení mimoriadnej situácie. Túto skutočnosť nemusia osoby oprávnené na VaVZ oznamovať NIP.

 

Povinnosťou je aktualizovať vzorové projekty VaVZ s doplnením elektronickej audiovizuálnej komunikácie a to medzi formy vzdelávania a zároveň s doplnením overovania odborných vedomostí, ktoré budú mať formu ústnej skúšky, o elektronickú audiovizuálnu formu vzdelávania.

 

Túto formu je možné v prípade činností 01.2 až 10.3 použiť len na všeobecné požiadavky a osobitné požiadavky pre teoretickú časť VaVZ. Na praktické požiadavky VaVZ a praktickú časť overenia odborných vedomostí, nemôže byť táto forma VaVZ aplikovaná.

Osoba oprávnená na VaVZ je povinná v prípade výkonu inšpekcie práce preukázať účasť fyzických osôb (žiadateľov o vydanie dokladov) na vzdelávaní a priebehu overovania ich odborných vedomostí.

Prezenčnú listiny možno nahradiť výstupom zo softvéru na audiovizuálnu komunikáciu (MS Teams, Zoom a pod.). Obsahom musí byť zoznam prihlásených osôb a doba prihlásenia, prípadne iný spôsob, ktorým sa preukáže účasť na vzdelávaní. Osoba oprávnená na VaVZ preukáže overovanie odborných vedomostí žiadateľov o vydanie príslušného dokladu formou videonahrávky.

 

Zdroj: www.ip.gov.sk

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom