Zbližovanie dreva

 

„Zbližovanie dreva“ je pohyb dreva od miesta spílenia po najbližšiu lesnú cestu.

 

Zbližovanie dreva sa uskutočňuje:

- Bez mechanizačných prostriedkov (ručným gravitačným spúšťaním dreva zo svahu do doliny, gravitačným spúšťaním dreva v šmykoch, sánkovaním dreva, konskými záprahmi)

- Pomocou mechanizačných prostriedkov (pásových traktorov, v miernych terénoch aj kolesových traktorov, lanoviek a pod.).

 

Hlavné zásady bezpečnosti práce pri zbližovaní dreva sú:

- Pri spúšťaní dreva je zákaz vstupu do spúšťacej linky aj do údolia, kde sa drevo zastavuje.

- V obvode ohrozeného priestoru musia byť na viditeľných miestach umiestnené výstražné znamenia. Tam, kde spúšťacia linka vyúsťuje k verejným cestám a chodníkom, treba postaviť hliadky so signalizačnými pomôckami.

- V priestore pod skupinou spúšťačov sa nesmie zdržiavať alebo pracovať žiadna iná skupina pracovníkov.

- Spúšťať kmene v hmle alebo pri zníženej viditeľnosti je zakázané.

- Na klzkých, zľadovatených a rozmočených pracoviskách musia mať pracovníci obuv vybavenú drapákmi proti šmyku.

 

Sánkovanie dreva je najnebezpečnejším spôsobom zbližovania dreva a u nás sa používa len výnimočne.

Zbližovanie dreva koňmi vykonáva pracovná skupina, ktorú tvoria zvyčajne 2 pracovníci – kočiš a závozník, ktorí musia poznať terén dokonale.

Zbližovanie kmeňov jednoduchým vlečením na reťazi alebo na ťažných hákoch – sa uskutočňuje v rovinatom teréne tak, že ich tenšie konce sú vpredu. V prípade ostatných terénov musia byť vpredu ich hrubšie konce.

 

Hlavné zásady bezpečnosti práce zbližovania dreva koňmi:

- Kočiš musí pred začatím práce dôkladne skontrolovať všetky zbližovacie prostriedky, náradie, postroje a podkovy koní.

- Zakazuje sa zbližovať drevo koňmi k miestu pílenia stromov na vzdialenosť kratšiu, než je dvojnásobná výška pílených stromov.

- Kočiš ani závozník nesmie chodiť pri vlečenom náklade, ale kočiš ide pred nákladom pri koňoch a závozník za nákladom.

- Kočiš vedie kone za uzdu vždy z vnútornej strany zbližovacej linky alebo vývoznej cesty.

- Pri zbližovaní je zakázané sadať na náklad.

- Tam, kde hrozí nebezpečenstvo skĺznutia kmeňov bez dostatočného a bezpečného brzdenia, nesmie sa používať podvozok, dvojkolesový podvozok ani sane.

- Úseky zbližovacej linky, kde hrozí nebezpečenstvo bočného skĺznutia koncov kmeňov a prípadného strhnutia koní, musia byť zabezpečené odrazovými stenami a všetky mosty opatrené zábradlím.

- Je zakázané týrať a biť kone.

- Kone musia mať v zimnom období ostré podkovy.

- Je zakázané zbližovať drevo na plachých koňoch.

 

 

Zbližovanie dreva traktormi

 

- Pracovná čata je obvykle poskladaná z troch pracovníkov – vodiča, závozníka a zapínača.

 

Hlavné zásady bezpečnosti práce:

- Viesť a obsluhovať traktor smie len vodič s predpísaným a platným vodičským preukazom a s odbornou kvalifikáciou pre zbližovanie dreva.

- Pred začiatkom práce a po jej skončení musí vodič dôkladne prezrieť navijaky, laná a kladky.

- Vopred musia byť jednoznačne dohovorené zvukové alebo iné signály, ktorými sa vodič dorozumieva so závozníkom a zapínačom.

- Je zakázané týmto spôsobom zbližovať drevo v porastoch, kde sa súčasne pília stromy alebo spúšťa drevo.

- Miesta na zbližovacej linke, kde hrozí nebezpečenstvo zošmyknutia náladu po svahu, musia byť zaistené odrazovými stenami.

- Pri preťahovaní kmeňa do svahu musí byť traktor bezpečne zaistený proti pohybu, alebo sa musí použiť smerová kladka.

- Je zakázané vliecť náklad priamo na ťažnom lane navijaka.

- Pri otáčaní traktora je zakázané približovať sa k nákladu z jeho vonkajšej strany.

- Traktorista môže uviesť navijak do pohybu až po určenom znamení, ktoré dostane od závozníka.

- Odvíjanie lana musí byť nepretržité a regulované brzdou bubna navijaka.

- Je zakázané voziť sa na vlečenom náklade.

- S lanom sa musí pracovať iba s dobre chránenými rukami.

- Pri vyťahovaní kmeňov na plošinu traktora stojí závozník vždy pred nimi.

- Pri uvoľňovaní a vyťahovaní lana zachyteného v teréne navijakom, sa musí traktor vzdialiť najmenej 10 m od miesta, kde sa lano zachytilo.

- Je zakázané zbližovať kmene takých dĺžok, pri ktorých nie je záruka, že bezpečne prejdú zákrutami na zbližovacej ceste.

 

Nakladanie a odvoz dreva

 

Drevo sa nakladá:

- Na nákladne motorové vozidlo s klanicovým prívesným vozom alebo na kolesový traktor s klanicovým prívesným vozom – vlečniakom.

- Na vozne železnice a lesnej železnice.

- Na voz alebo v zime na sane s konským záprahom.

 

 

Zber semien a plodov

 

Pri zbere semien a plodov v lesníctve je evidovaných pomerne malý počet pracovných úrazov. I napriek tomu ide o nebezpečnú prácu, ktorá si vyžaduje nie len skúseného pracovníka, ale aj sústavné dodržiavanie technologických postupov a zásad bezpečnosti práce, najmä keď sa zbierajú semená zo stojacich stromov.

Iba fyzický a duševne zdravé osoby, ktoré musia mať preukaz na prácu vo výškach, môžu vystupovať do korún stromov a zbierať plody. Trhačské súpravy sa musia udržiavať v bezchybnom stave a trhač sa pred vystúpením do koruny stromov musí vždy presvedčiť o ich bezchybnosti.

 

Trhač musí mať k dispozícii tieto pomôcky: trhačskú kuklu, ochranné kožené gamaše a zápästníky, záchranný pás, vak na semeno háči na priťahovanie vetiev asi 1,5 m dlhý, povrazový rebrík, nosné horolezecké lano, vrhacie lano, pušku na vystreľovanie vrhacieho silónového lanka do koruny stromu.

Pri zbere semien (plodov) pomocou stúpačkovej súpravy má trhač k dispozícii tie isté osobné ochranné pomôcky a náradie ako pri rebríkovej súprave. Namiesto povrazového rebríka používa pri vystupovaní na strom oceľové stúpačky.

 

 

 

Zdroj: odborný časopis Bezpečnosť práce v praxi

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom