Úrazy v lese

 

Práca v lesníctve patrí medzi najrizikovejšie povolania, vyplývajúce zo štatistík pracovných úrazov. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v § 195 ods. 2 definuje pracovný úraz ako poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

 

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu.

 

Nedostatky pri práci v lese

 

Najčastejšie nedostatky pri práci v lese vo fáze ťažby dreva:

- Ťažba dreva,

- Sústreďovanie dreva,

- Opracovanie dreva (manipulácia) na odvoznom mieste,

- Odvoz dreva,

- Práce na hlavnom sklade,

- Expedícia (vagónovanie dreva, odvoz odberateľom).

 

Riziká ťažby dreva:

- Meniace sa podmienky na pracoviskách,

- Sťažené pracovné podmienky,

- Stav a vlastnosti používaných strojov a zariadení,

- Vysoká fyzická a psychická námaha zamestnancov.

 

BOZP pri práci v lese

 

Lesná práca je práca vykonávaná na lesných pozemkoch, a to ťažba dreva, sústreďovanie dreva, manipulácia s drevom, uskladňovanie dreva, odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva, zber semien a semennej suroviny z vysokých stojacich stromov a práca vykonávaná mimo lesných pozemkov, pri ktorej sa používajú pracovné postupy a technické zariadenia používané pri práci vykonávanej na lesnom pozemku.

 

Ťažba dreva

 

Osobné ochranné pracovné prostriedky má povinnosť používať každý pracovník prítomný pri stínaní stromov, odstraňovaní zavesených stromov a všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo pádu konárov a pod. Pracovník obsluhujúci reťazovú pílu musí používať ochrannú prilbu, ochranu tváre a sluchu.

 

Lesná práca sa vykonáva podľa technologického protokolu. Na základe technologickej karty musí príslušný pracovník preukázateľne inštruovať pracovníkov o bezpečnom pracovnom postupe s vymedzením pracovného priestoru jednotlivým pracovníkom tak, aby sa pri práci neohrozovali s ohľadom na iné skutočnosti (spôsob a druh ťažby, druh dreviny, zdravotný stav stromu, atď.).

 

Pracovné skupiny musia byť:

- Vzdialené tak, aby sa vzájomne neohrozovali.

- V prípade, že by mohlo dôjsť k zošmyknutiu kmeňa po svažitom teréne, je nutné pracovné skupiny rozmiestniť v smere vrstevníc.

 

Každé pracovisko musí byť označené výstražnou tabuľkou, aby sa zabránilo úrazu nepovolaných osôb. Pred skončením práce musia byť odstránené všetky „zavesené stromy“, rovnako aj tie čiastočne predpílené.

 

Ťažobné postupy nemôžu byť vykonávané v hmle, v búrke a v šere. V poraste sa najskôr zotnú tie stromy, ktorým hrozí vyvrátenie. Ťažba dreva v blízkosti elektrického vedenia s vysokým napätím pri železničnej trati a pri verejných dopravných cestách si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.

 

Stromy sa v súčasnosti pília skôr ručnými motorovými pílami. Pri pílení treba dbať na to, aby po páde stromu nebolo okolie poškodené. Z hľadiska bezpečnosti práce je najvýhodnejšie píliť stromy šikmo na svah.

 

Zavesené stromy“ predstavujú najväčšie riziko, čo zapríčiňuje nesprávne zvolený pracovný postup pri pílení, nesprávny zárez a hlavný rez. V blízkosti takéhoto stromu sa nemôžu vykonávať žiadne práce. Takýto strom sa uvoľňuje pod vedením skúseného robotníka, v zložitejších prípadoch za prítomnosti lesníka. Riziko predstavuje aj spilovanie dutých a nahnitých stromov.

 

Odvetvovanie kmeňov pracovník vykonáva za obsluhovačom píly vo vzdialenosti, ktorá sa minimálne rovná dvojnásobnej výške pílených stromov. Pred odvetvovaním sa skúma jeho poloha. Kmeňu ležiaceho hore svahom sa vetvy neodstraňujú. Kmeňu ležiacemu dole svahom sa neodpílujú vrcholce a ponechávajú sa na ňom aj zvyšky vetvových kýpťov.

 

Postup odvetvovania

- Pred odvetvovaním sa odstraňujú všetky možné prekážky.

- Odvetvuje sa len kmeň ležiaci pevne na zemi.

- Odvetvuje sa od prízemku k vrcholcu.

- Kmeň odvetvuje len 1 pracovník.

- Pri kmeňoch s väčšou hmotnosťou na strmých svahoch pracujú odvetvovači súčasne s odkôrovcami.

- Odseknuté alebo odpílené vetvy sa z blízkosti ležiaceho kmeňa sústavne odstraňujú.

- Pomocou obraciaka sa odvetví horná časť a bočné strany kmeňa, obraciak musí byť založený čo najbližšie k prízemku.

- Pracovník pri otáčaní kmeňa musí stáť vždy na hornej strane kmeňa (nad kmeňom).

 

Spílené a riadne odvetvené kmene, ktoré ležia pevne na zemi, sa odkôrňujú. Postup je vždy smerom od prízemku k vrcholcu. Pri odkôrňovaní hrubých a dlhých kmeňov musia pracovníci medzi sebou dodržiavať najmenej päťmetrovú vzdialenosť. Olúpaná kôra sa z kmeňa ihneď odstraňuje.

 

Ťahovým alebo tlakovým odkôrňovadlom sa kmeň odkôrňuje. Kôra je odstránená smerom od seba, ťahovým smerom k sebe. Listnaté stromu sa zásadne neodkôrňujú.

 

 

Zdroj: odborný časopis Bezpečnosť práce v praxi

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom