BOZP patrí k základným a zákonom stanoveným povinnostiam každého zamestnávateľa voči svojim zamestnancom. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravuje zákon 124/2006 Z. z. Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci. Našim hlavným cieľom poskytovania služieb v oblasti BOZP je realizovanie:

  • Vstupných a opakovaných školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Školenie vodičov referentských vozidiel/vodičov z povolania
  • Vypracovanie, vedenie a aktualizácia legislatívou predpísanej dokumentácie
  • Činnosť koordinátora BOZP na stavenisku.
  • Výkon Bezpečnostnotechnickej služby

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom