V tomto článku Vám prináša informácie o nároku rodičov na ošetrovné, resp. na tzv. OČR-ku po ukončení vyhláseného núdzového stavu a počas letných prázdnin.

 

Pandemická OČR po ukončení núdzového stavu

Na základe § 293er ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) vzniká v čase krízovej situácie nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, po splnení ostatných zákonom stanovených podmienok.

 

Toto ustanovenie sa vzťahuje na vyhlásenú krízovú situáciu, ktorá naďalej trvá aj po 13. júni 2020. Nevzťahuje sa na vyhlásený núdzový stav, ktorý uplynutím dňa 13. júna 2020 končí. Rodičia budú mať nárok na tzv. OČR-ku, čiže nárok na OČR-ku pokračuje aj po ukončení vyhláseného núdzového stavu.

 

 

Pandemická OČR počas letných prázdnin žiakov základnej školy

Obdobie školských prázdnin trvá od 1.júla 2020 a končí 31. augusta 2020. Rodičovi, ktorý si uplatnil nárok na OČR-ku na dieťa navštevujúce základnú školu, končí nárok na toto ošetrovné najneskôr posledným dňom školského vyučovania. Rodičovi žiaka základnej školy, na ktorého si uplatnil nárok na ošetrovné, tento nárok končí dňom 30. júna 2020 (vrátane).

 

 

Pandemická OČR počas letných prázdnin detí v predškolskom veku

Deti navštevujúce predškolské zariadenie, t. j. materskú školu alebo jasle, nemajú školské prázdniny, nakoľko o prevádzke materskej školy alebo jaslí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ, resp. riaditeľka, ktorý v spolupráci so zriaďovateľom predškolského zariadenia rešpektuje požiadavky zákonných zástupcov.

To znamená, že materská škola alebo jasle môžu, ale nemusia byť zatvorené aj počas školských prázdnin (t.j. od 1.júla do 31. augusta). Materská škola však počas letných školských prázdnin musí byť podľa Vyhlášky ministerstva školstva SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z. zatvorená najmenej na 3 týždne, a to z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, taktiež čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

Rodičia uplatňujúci si nárok na OČR-ku na dieťa navštevujúce predškolské zariadenie, končí nárok na toto ošetrovné posledným dňom pred prerušením prevádzky materskej školy, resp. jaslí. Napríklad, materská škola preruší prevádzku od 1. augusta 2020, rodič tohto dieťaťa bude mať nárok na ošetrovné až do 31.júla 2020 (vrátane).

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom